#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk >   3. zasadnutie monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III a 18. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II

3. zasadnutie monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III a 18. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II

V poradí tretieho zasadnutia monitorovacieho výboru PS INTERACT III sa zúčastnilo 25 krajín z celkového počtu 30 členských krajín zapojených do implementácie programu. Predmetom rokovaní boli najmä témy ako vývoj programu spolupráce INTERACT III po druhom zasadnutí monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutočnilo v máji 2016 v Luxembursku, ako aj personálne obsadenie a aktuálny stav v INTERACT bode Valencia, ktorý začal svoju činnosť vzhľadom na administratívne náročné procesy v Španielsku až v októbri 2016. Členovia monitorovacieho výboru boli oboznámení s postupom auditu pripravenosti programu, ktorý prebieha na riadiacom a certifikačnom orgáne, a so súčasnou finančnou situáciou na úrovni programu. Predpokladané ukončenie auditu pripravenosti je v mesiaci november 2016 a zaslanie notifikácie na Európsku komisiu chce zaslať orgán auditu v januári 2017.
Na stretnutí zaznela i informácia o aktualizácii určeného národného kontrolóra v Rakúsku, návrhy na presuny v rozpočte INTERACT bode Viedeň a boli odprezentované súhrnné informácie o uskutočnených podujatiach a vykonaných aktivitách v období január – september 2016, ktoré boli realizované programom spolupráce INTERACT III. Významná časť stretnutia bola venovaná návrhu Ročného plánu práce na rok 2017 (JAWP 2017). Koordinátori jednotlivých INTERACT bodov (Turku, Valencia, Viborg, Viedeň) predstavili čiastkové plány práce za svoju pôsobnosť vrátane osôb zodpovedných za implementáciu pracovných balíkov. Účastníci monitorovacieho výboru mali možnosť dôkladne prediskutovať ročný plán práce v menších tematických skupinách, kde mohli klásť otázky a taktiež dávať návrhy. Všetky vyššie uvedené body boli monitorovacím výborom vzaté na vedomie, resp. schválené.
Dátum nasledujúceho zasadnutia monitorovacieho výboru PS INTERACT III bol stanovený na 17.-18.05.2017 v Bratislave. Na území Slovenskej republiky sa zasadnutie monitorovacieho výboru programu INTERACT uskutoční vôbec po prvýkrát počas jeho pätnásťročnej existencie.
Druhý deň, 10. novembra 2016 sa uskutočnilo posledné, 18. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II. Stretnutie bolo venované najmä návrhu procedúry schválenia Záverečnej správy o implementácii OP INTERACT II, ktoré sa uskutoční písomnou formou. Orgánu auditu a certifikačný orgán odprezentovali aktuálnu situáciu programu v súvislosti s jeho uzatváraním a čerpaním finančných prostriedkov, ktoré bolo vo výške 98,05% zo zdrojov alokovaných pre program. Záverečným príspevkom na poslednom zasadnutí monitorovacieho výboru bola prezentácia významných podujatí OP INTERACT II za celé programové obdobie 2007-2013. Medzi významné nástroje, ktoré program vyvinul, patrí KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes - databáza projektov a prijímateľov zapojených do európskej územnej spolupráce, www.keep.eu), HIT (Harmonised Implementation Tools – vzorové dokumenty, napr. žiadosť o nenávratný finančný príspevok, návrh zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, návrh kontrolných formulárov, návrh pravidiel oprávnenosti atď., ktoré majú za cieľ zjednotiť formuláre používané v programoch územnej spolupráce a uľahčiť tak orientáciu pri vypĺňaní formulárov nielen žiadateľom o finančný príspevok, ale aj kontrolórom) a eMS (electronic Monitoring System). OP INTERACT II od roku 2012 zastrešoval a každoročne koordinoval iniciatívu Európsky deň spolupráce (European Cooperation Day - celoeurópska kampaň, ktorá propaguje úspechy projektov cezhraničnej spolupráce krajín v Európe aj mimo nej). Celkovo operačný program INTERACT II zorganizoval v programovom období viac ako 540 stretnutí (konferencie, workshopy, semináre), poskytol 280 poradenstiev a vytvoril 350 nástrojov pre orgány zapojené do európskej územnej spolupráce.
Pred zasadnutiami monitorovacích výborov sa v Amsterdame v dňoch 08.-09.11.2016 konal workshop nadnárodných programov EÚS a členov monitorovacieho výboru OP INTERACT II / PS INTERACT III ku kohéznej politike po roku 2020. Diskusie boli venované najmä témam čo je spolupráca – cieľ alebo nástroj; prečo je potrebné spolupracovať; ako sa zmenia politické podmienky po roku 2020 a k riešeniu ktorých otázok môže prispieť EÚS. Cieľom diskusií, ktoré pokračujú v decembri 2016, má byť vypracovanie podkladu pre argumentáciu pri diskusiách o kohéznej politike po roku 2020 a úlohe európskej územnej spolupráce. Predpokladaný termín vypracovania dokumentu je máj 2017.

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017