#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk >   4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III

V Bratislave privítali organizátori zástupcov z 25 európskych krajín z celkového počtu 30 členských krajín zapojených do implementácie programu. Podujatie sa konalo v historických priestoroch Primaciálneho paláca v jeho slávnej Zrkadlovej sieni, ktorá si pamätá množstvo dôležitých historických aj kultúrnych udalostí. Zasadnutie bolo slávnostne zahájené príhovormi predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša a primátora hlavného mesta Slovenska Bratislavy Iva Nesrovnala.

Po úvodnom otvorení a schválení programu zasadnutia boli prerokúvané témy ako vývoj Programu spolupráce INTERACT III od ostatného zasadnutia v Amsterdame na jeseň v roku 2016, stav personálneho obsadenia programu v jednotlivých INTERACT bodoch, výsledok auditu pripravenosti programu, ktorý prebiehal na riadiacom a certifikačnom orgáne či súčasná finančná situácia na úrovni programu. Členovia monitorovacieho výboru s potešením uvítali informáciu o tom, že PS INTERACT III úspešne prešiel auditom pripravenosti a zaslanie notifikácie na Európsku komisiu orgánom auditu je otázkou najbližších dní.

Na stretnutí zazneli i súhrnné informácie o Výročnej správe o vykonávaní za rok 2016, pričom prítomní odsúhlasili schválenie správy prostredníctvom písomnej procedúry v skrátenej lehote dvoch týždňov. Koordinátori jednotlivých INTERACT bodov odprezentovali informácie o uskutočnených podujatiach a vykonaných aktivitách v období január – december 2016 a január – apríl 2017 i plánované podujatia a a aktivity do konca roka 2017.

Keďže monitorovací výbor sa po prvýkrát konal na Slovensku, riadiaci orgán PS INTERACT III pripravil pre účastníkov nielen samotné stretnutie, ale i výjazd do regiónu. Zástupcovia členských krajín mali možnosť navštíviť mesto Modra, kde sa za účasti primátora mesta Modry Juraja Petrakoviča oboznámili s realizovanými aj pripravovanými projektmi spolufinancovanými z fondov EÚ, mohli obdivovať majstrovstvo keramickej tvorby národného umelca Ignáca Bizmayera, ale aj zažiť ochutnávku lokálneho vína v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.

Druhý deň zasadnutia začal workshopom na tému synergie medzi rôznymi nástrojmi financovania spolupráce, ktorý otvoril svojim príspevkom o spolupráci EÚ na vonkajších hraniciach Carlos Bolanos, zástupca organizácie TESIM (Technical support to the implementation and management of ENI CBC programmes), Ivana Lazic z INTERACT bodu vo Viedni odprezentovala prácu Interreg IPA CBC programov (Instrument for Pre-Accession Assistance) a na záver sa zo svojimi skúsenosťami pri programovaní Integrovaného regionálneho operačného programu podelil Martin Bezek z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky.

Po workshope pokračovali členovia monitorovacieho výboru v diskusii o prebiehajúcich i pripravovaných aktivitách, pričom mimoriadna pozornosť bola venovaná diskusii o cezhraničnej spolupráci po roku 2020 a zapojenia programu INTERACT do tejto diskusie.

Záver stretnutia patril schvaľovaciemu procesu, pričom všetky navrhnuté body boli monitorovacím výborom schválené, resp. vzaté na vedomie.
Členovia monitorovacieho výboru zároveň schválili dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III, ktoré sa uskutoční v termíne 14.-15.11.2017 na Malte.

Na záver pripájame link na flickr účet s množstvom fotiek zo zasadnutia monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave:
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/albums/72157681153392862

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017